French PortuguÍs English Deutsch Romeno
   
 Conditiile generale de afaceri ale S.C. Jomro Textiltechnik Romania S.R.L. 

 

Conditiile generale de vanzare si livrare sunt parte integranta a facturilor emise catre client. Alte conditii decat cele prevazute mai jos nu vor fi considerate ca fiind aplicabile daca vanzatorul nu le-a acceptat in mod expres printr-un contract.

 

II. Oferte, comenzi 

1.Ofertele vanzatorului sunt negociabile in ceea ce priveste pretul, cantitatea, dobanda, termenul si posibilitate de livrare.

2.Comanda cumparatorului va fi de obicei obligatorie pentru vanzator dupa semnarea contractului de vanzare - cumparare de catre parti. 

 

3.Daca natura produselor o cere, cumparatorul va prezenta vanzatorului, cel mai tarziu la data incheierii prezentului contract, certificatul de abilitare care atesta ca indeplineste toate conditiile impuse de lege pentru achizitionarea, depozitarea, prelucrarea si/sau comercializarea acestora si se obliga sa comunice de indata vanzatorului retragerea totala sau partiala a abilitarii, precum si orice modificare a acesteia. De asemenea, cumparatorul va prezenta la semnarea contractului copii conforme cu originalul de pe certificatul de inmatriculare, certificatul de inregistrare fiscala si instiintarea de platitor de TVA.

 

III.Facturare

1.Pretul facturat va fi pretul efectiv in vigoare al vanzatorului la momentul livrarii.

2.Daca vanzatorul, in intervalul de timp in care comenzile au fost contractate si livrare, a stabilit o majorare generala a pretului, cumparatorul va avea dreptul de a renunta la contract in decursul a doua saptamani de la data cand a fost informat, exceptand imprejurarea ca pretul CIF a crescut. 

3.Acolo unde contravaloarea valorii marfurilor a fost stipulata in alta moneda decat EUR, vanzatorul isi rezerva dreptul de a reduce sau de a majora valoarea originala stabilita, astfel incat, atunci cand va fi transformata in EURO, suma facturata sa fie echivalenta cu valoarea in EURO rezultata din transformarea valorii originale stabilita la momentul incheierii contractului.

4.Greutatea marfurilor la care valoarea facturata trebuie calculata va fi cea indicata pe ambalajul original, exceptand cazurile in care cumparatorul doreste ca acestea sa fie cantarite pe cheltuiala la o unitate autorizata si agreata de vanzator.

IV. Plata

1.Daca cumparatorul nu respecta termenele de plata convenite, va datora penalitati conform contractului de vanzare cumparare. De asemenea, in caz de neplata la termen, vanzatorul are dreptul de a reclama daune pentru neindeplinire si de a rezilia contractul; in plus balanta debitelor datorate de cumparator prin contract va deveni exigibila si platibila imediat.

2.Predarea de cambii, bilete la ordin, cecuri si orice alte instrumente de plata va trebui sa aiba acordul prealabil al vanzatorului si nu va fi considerata plata. Scadenta facturilor nu va depasi 60 de zile de la data emiterii.

3.Cheltuielile legate de scont, taxele facturilor si cheltuielile similare intervenite dupa data facturarii, vor trebui inregistrate in debitul contului cumparatorului. 

4.Atunci cand vanzatorul are motive de a pune in dubiu solvabilitatea si credibilitatea cumparatorului, iar acesta nu este dispus sa efectueze plata in avans sau sa-i acorde vanzatorului garantiile solicitate, vanzatorul va avea dreptul de a rezilia acea parte a contractului care nu a fost inca executata si in plus, balanta debitelor datorate de cumparator prin contract va deveni exigibila si platibila imediat.Plata nu va fi considerata ca fiind efectuata pana cand suma totala (reprezentand valoarea facturata) nu va intra in unul din conturile vanzatorului.

5.Dupacaz, toatesumeleprimitedevanzatorseconsideraachitatepentrureglarea facturilor care au ramas neachitate dupa scadenta plus orice penalitati sau costuri datorate, in urmatoarea ordine: costuri, penalitati, dobanzi , suma neachitata . 

6. Partile vor putea invoca compensarea numai cu respectarea prevederilor legislatiei romane in vigoare.

V.Livrare

1.Vanzatorul trebuie sa depuna toate eforturile pentru ca livrarea sa se efectueze cat se poate de repede. Nu vor exista termene pentru livrare.

2.Daca in pofida paragrafului precedent a fost stabilit un termen de livrare, iar vanzatorul cu toate eforturile depuse nu-l poate respecta, cumparatorul va acorda vanzatorului un termen rezonabil, in mod normal de 4 (patru) saptamani, cu observarea punctului 3 de mai jos.

3.Livrarea depinde de obtinerea la timp de catre vanzator a marfurilor respective de la proprii sai furnizori.

4.Ziua livrarii va fi ziua in care marfurile sunt puse la dispozitia cumparatorului. 

5.Marfurile vor fi livrate in ambalajele originale. Daca nu se convine altfel, ambalajele nu sunt returnabile.

6.Vanzatorul va livra marfurile insotite de toate documentele necesare conform legislatiei in vigoare. In vederea livrarii marfurilor, cumparatorul se va prezenta cu mijloc de transport propriu la locul si data indicata de vanzator. Pentru aceasta,  vanzatorul va comunica cu cel putin cu o zi inainte, cumparatorului locul si ziua (data) livrarii. 

7.Receptia marfurilor se face la locul predarii-primirii intre parti, respectiv intre delegatul vanzatorului si cel al cumparatorului (in care scop cumparatorul va comunica vanzatorului sau va delega in scris o persoana cu aceasta atributie). Receptia marfurilor presupune: constatarea integritatii ambalajelor, confruntarea cantitatilor si a celorlalte date inscrise pe etichetele ambalajelor originale cu datele din documentul de livrare, prin a carui semnare de catre delegatulCumparatorului, se confirma corectitudineasivericiditareaacestora. (cuobservareapunctului III.4.) 

8.De la data livrarii marfurilor, riscul si proprietatea produselor se transmit de la vanzator la cumparator, data livrarii fiind considerata data semnarii documentului de livrare (Factura fiscala sau Avizul de insatire a marfurilor sau Procesul verbal  de predare-primire)

9.In cazul refuzului nejustificat al cumparatorului de a prelua marfurile la termenul contractual de livrare, acesta datoreaza vanzatorului cu titlu de daune contravaloarea tuturor cheltuielilor efectuate de acesta din urma pentru pregatirea pentru  livrare a marfurilor (inclusiv impartirea pe loturi/impachetarea/paletizarea, cheltuieli cu documentatia, analize, manipulari, transport efectuat, etc.).

VI.Forta majora, impedimente in executare 

1.Fortamajoradeoricefel,situatiineprevazutedeproductie,problemedetransport ori navigatie, incendii, inundatii, reduceri neprevazute ale fortei de munca, ale aprovizionarii cu utilaj sau materii prime si materiale, greve, lock out, acte ale guvernului si orice alta circumstanta aflata in afara controlului furnizorului partilor, care obliga partile sa reduca sau sa amane productia, transportul, preluarea sau utitlizarea marfurilor sau le obliga sa faca o propunere nerezonabila, scuteste partile de obligatia de livrare sau preluare a marfii pe toata durata existentei si intinderii impedimentelor. 

2.Daca urmare aimpedimentelordemai sus livrareasi/sau primirea este intarziata cu mai mult de 8 (opt) saptamani ambele parti vor avea dreptul de a rezilia contractul. Daca cei ce aprovizioneaza pe vanzator nu-si executa total sau partial obligatia de livrare, vanzatorul nu va avea obligatia de a se aproviziona din alte surse. In astfel de cazuri, vanzatorul va avea dreptul de a redistribui marfurile de care dispune clientilor sai tinand cont si de cererile aflate in asteptare.

VII.Notificarea viciilor produselor 

1.Notificarea viciilor va fi recunoscuta numai daca va fi efectuata in scris in termen de 2 (doua) saptamani de la primirea marfurilor si numai daca va fi insotita de probele coresunzatoare, de mostre si etichete de ambalare, indicand nr. si data facturii precum si marcajele de pe ambalaj. 

2.Viciile ascunse trebuie notificate vanzatorului imediat ce au fost descoperite, dar nu mai tarziu de 3(trei) luni de la receptia marfurilor. Aceasta nu va afecta perioada legala de prescriptie. Sarcina probei ca un viciu este ascuns este in sarcina cumparatorului. 

3.Bunurile care constituie subiectul unei reclamatii nu vor fi returnate vanzatorului decat cu acordul expres al vanzatorului. 

VIII.Garantii 

1.Daca cumparatorul a notificat vanzatorului un viciu si reclamatia sa a fost justificata, vanzatorul va avea dreptul de a inlocui marfurile reclamate. Daca vanzatorul varenuntaladreptulsaudeainlocui marfurilesaunuvainlocui marfurile intr-o perioada de timp rezonabila sau daca cele inlocuite se dovedesc de asemenea cu vicii, cumparatorul va avea dreptul de a cere o reducere din pretul de achizitie ori de a anula cumpararea. Dispozitiile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile “Fisei de calitate” (daca mai este cazul, in sensul existentei unei Fise de Calitate pentru fiecare produs si, implicit, contract, in parte).

IX.Informatii tehnice, utilizare si transformare 

1.Informatiile tehnice - oricum ar fi transmise, verbal, in scris sau ca rezultat al unui experiment - sunt date cu buna credinta dar fara vreo garantie, aceasta aplicandu-se si in cazul in care dreptul de proprietate al tertilor este afectat. Indicatiile tehnice date de vanzator, nu scutesc cumparatorul de obligatia de a testa produsele achizitionate de la vanzator cu scopul procesarii sau utilizarii lor, pentru fiecare caz in parte. 

2.Aplicarea, utilizareasi procesarea produselor livratedecatreJomro Textiltechnik Romania SRL si cele obtinute de catre cumparator pe baza avizului tehnic al vanzatorului, sunt in afara controlului acestuia si prin urmare, cad integral in responsabilitatea cumparatorului. 

X.Marci de fabrica si de comert 

1.Cumparatorul nu va avea dreptul de a face referinte la produsele vanzatorului cand ofera sau furnizeaza produse similare, nici sa foloseasca in lista de preturi sau in orice alte materiale tiparite sau comunicate cuvantul “inlocuitor” cu referire la denumirile produselor vanzatorului, -protejate sau neprotejate- , nici sa mentioneze denumirile produselor vanzatorului la un loc cu orice alte denumiri ale inlocuitorilor /substituentilor. 

2.Cand utilizeaza produsele vanzatorului in scopul prelucrarii sau cand acestea sunt transformate in produse noi, cumparatorul nu va avea dreptul, fara acordul prealabil al vanzatorului, sa foloseasca denumirile produselor vanzatorului, in special marcile sale de fabrica si de comert pentru produsele rezultate sau, sa inscrie aceste denumiri pe ambalajele noilor produse sau pe orice alt material tiparit, nici sa foloseasca aceste denumiri in scop publicitar; in special nu va avea dreptul sa mentioneaze produsele vanzatorului ca fiind componente ale productiei proprii. Furnizarea de bunuri sub un nume de marca de fabrica ori de comert un va fi considerata drept un acord al utilizarii acestor marci pentru produsele ce vor fi fabricate cu ele.

XI.Legea aplicabila, interpretarea termenilor comerciali 

1.Este aplicabila legea romana. 

2.Termenii comerciali vor fi interpretati in concordanta cu normele romanesti sau daca este cazul cu regulile INCOTERMS in vigoare la acea data. Chiar daca s-a convenit ca vanzatorul plateste taxele vamale si alte taxe pentru marfurile din import, orice crestere a unor astfel de taxe ce va intra in vigoare intre data confirmarii comenzii si data livrarii bunurilor, va fi suportata de catre cumparator. Orice alte cheltuieli suplimentare, taxe si costuri in legatura cu contractul de vanzare cumparare vor fi de asemenea suportate de cumparator.

XII.Locul de executare si jurisdictie. Nevaliditatea unor clauze individuale 

1.Locul de livrare va fi cel indicat de vanzator. 

2.Locul de jurisdictie pentru ambele parti va fi Sibiu. Vanzatorul va avea de asemeneadreptul sa-l actionzein instantapecumparator si lainstantacompetenta din raza sediului acestuia. 

3.Daca orice clauza din cadrul acestor conditii generale de vanzare si livrare sunt sau devin nevalabile, aceasta nu va afecta valabilitatea clauzelor ramase sau a partilor valabile din clauzele convenite. Partile vor inlocui orice clauza nevalabila cu una efectiva sau cu una care este pe cat posibil in conformitate cu scopul economic al clauzei invalidate. 

Sibiu, 5. Februarie 2009

 

 

 

 


Inapoi